Všeobecné obchodné podmienky registrácie a používania služieb portálu www.nejpoptavka.com

Všeobecné obchodné  podmienky  registrácie a používania služieb portálu www.nejpoptavka.com (ďalej len ako „všeobecné podmienky“) stanovujú pravidlá a upravujú záväzkové vzťahy medzi objednávateľom služby  (registrovaným dodávateľom, ďalej len ako „Dodávateľ“) a prevádzkovateľom a poskytovateľom služby – NEJPOPTAVKA.com, Tredonex s.r.o. , so sídlom Nám. SNP 12, PSČ: 960 01 Zvolen , IČO: 46703501 , Okresný súd Banská Bystrica,vložka číslo :22349/S (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

Potvrdením voľby „súhlasím“ a dokončením registrácie sa Dodávateľ zaväzuje dodržiavať bezpodmienečne a bez akýchkoľvek výhrad nasledovné všeobecné podmienky registrácie a používania služieb portálu www.nejpoptavka.com (ďalej len ako „všeobecné podmienky“)

Všeobecné podmienky pre registráciu a objednanie služieb na portály www.nejpoptavka.com (ďalej len "Server") prevádzkovaného: Tredonex s.r.o., sídlo Nám.SNP 12 PSČ:960 01 Zvolen ,IČO: 46703501, Okresný súd Banská Bystrica ,vložka číslo 22349/S

 

Článok 1

Výklad pojmov

1. Uvedené pojmy majú vo všeobecných podmienkach  nasledujúci význam

Prevádzkovateľ - znamená prevádzkovateľ serveru www.nejpoptavka.com , ktorý poskytuje Dodávateľom zaregistrovaným na tomto serveri služby podľa všeobecných podmienok.

Služby poskytované Prevádzkovateľom – sú služby poskytované na webovej stránke www.nejpoptavka.com a ich rozsah a spôsob poskytnutia je závislý od aktuálnej ponuky. Druh, rozsah a cena poskytnutých služieb je uvedená v týchto všeobecných podmienkach, ktorých súčasťou je aj aktuálny cenník služieb.

Dodávateľ – znamená fyzická, alebo právnická osoba oprávnená podnikať, využívajúca služby serveru Prevádzkovateľa,  podľa týchto obchodných podmienok a taktiež fyzická, alebo právnická osoba nepodnikateľ využívajúca služby serveru prevádzkovateľa podľa týchto obchodných podmienok.

Dopyt  požiadavka zadaná zadávateľom dopytu, pre zaregistrované osoby,  ktorá je rozosielaná serverom podľa kritérií zadaných Dodávateľom na jeho e-mail, ktorej predpokladaná hodnota je určená podľa odhadu zadávateľa dopytu pri jeho zadávaní.

Zmluva – uzatvorená medzi Prevádzkovateľom a  Dodávateľom, na základe ktorej Prevádzkovateľ poskytuje služby Dodávateľovi. Neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy sú tieto všeobecné podmienky. Zmluva sa považuje za uzatvorenú momentom úspešnej registrácie Dodávateľa na serveri www.nejpoptavka.com.

Zmluvné strany – Prevádzkovateľ a Dodávateľ.

Cenník – stanovuje aktuálnu cenu služieb poskytovaných Prevádzkovateľom.

Obchodný zákonník – zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Zákon o ochrane osobných údajov – zákon č.428/2002 Zb. v platnom znení

Článok 2

Vymedzenie subjektov zmluvného vzťahu

1. Prevádzkovateľom serveru www.nejpoptavka.com je Tredonex s.r.o. so sídlom Nám.SNP 12 , 960 01, Zvolen , IČO:46703501,Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo :22349/S. (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Dodávateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba podnikateľ, právnická osoba a ďalšia osoba a subjekt, ktoré majú pridelené identifikačné číslo v SR alebo ČR a ktorá uzatvorí s Prevádzkovateľom zmluvu, prostredníctvom ktorej jej budú poskytované služby podľa zmluvy a týchto všeobecných podmienok.

3.  Všeobecné podmienky sú súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a  Dodávateľ a tvoria neoddeliteľnú časť jej obsahu.

4. Tieto všeobecné podmienky určujú podmienky existencie a realizácie zmluvných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Dodávateľom.

5. Zmluvnými stranami tejto zmluvy sú Prevádzkovateľ a Dodávateľ.

 

Článok 3

Predmet zmluvy

 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb, na základe záväznej  objednávky Dodávateľa k odberu overených dopytov s kontaktom z vybraných oborov, ktorých predpokladaná hodnota je určená podľa odhadu zadávateľa dopytu pri jeho zadávaní. (ďalej len „dopytov“). Vyplnenie objednávky je súčasťou registračného procesu Dodávateľa na serveri a bez jej úspešného vyplnenia a objednania si služieb nebude môcť byť táto registrácia úspešná resp. dokončená. Objednanie odberu dopytov na e-mail Dodávateľov v procese registrácie spočíva vo výbere oborov dopytov Dodávateľom, z ktorých si chce nechať zaslať dopyt na svoj email. Zasielanie dopytov z vybraných oborov priamo na e-mail uvedený pri registrácii Dodávateľa ihneď po ich zverejnení. Zasielanie dopytov na e-mail Dodávateľa je spoplatnenou  službou, podľa cenníka, ktorý je súčasťou týchto všeobecných podmienok platného v deň zaslania dopytu Prevádzkovateľom na email Dodávateľa. Súčasťou úspešnej registrácie Dodávateľa na serveri bude aj jeho zaradenie do katalógu dodávateľov na Serveri Prevádzkovateľa.

  

Článok 4

Realizácia zmluvy


1. Prevádzkovateľ touto svojou ponukou na serveri   www.nejpoptavka.com poskytuje Dodávateľovi možnosť registrácie a tým aj objednania si služby odberu nového dopytu na e-mail Dodávateľa  a využívania služieb, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy.

2. Registráciou  dohodnutým spôsobom  Dodávateľ oznamuje Prevádzkovateľovi svoj záujem objednať a využívať služby poskytované prostredníctvom serveru www.nejpoptavka.com a zároveň súhlasom so všeobecnými podmienkami Prevádzkovateľa prejaví záväznú vôľu uzatvoriť túto zmluvu.

3. Zmluva je uzatvorená okamihom úspešnej registrácie Dodávateľa na serveri Prevádzkovateľa. Uzatvorením zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dodávateľom vzniká právny vzťah Dodávateľa a Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ potvrdí úspešnú registráciu a tým aj uzatvorenie zmluvy tak, že zašle Dodávateľovi e-mailovú správu potvrdzujúcu  vznik zmluvného vzťahu spolu s pred faktúrou na zaplatenie registračného poplatku, po jeho zaplatení zašle Prevádzkovateľ  Dodávateľovi jeho registračné údaje potrebné na prihlásenie sa do systému a riadneho využívania služieb.    

4. Zmluva je platná a účinná okamihom úspešnej registrácie Dodávateľa na serveri Prevádzkovateľa.

5. Uzatvorenie  zmluvy medzi Dodávateľom a Prevádzkovateľom sa realizuje nasledujúcim postupom:

a) Kliknutím na príslušnú položku z menu, sa Dodávateľovi zobrazí registračný formulár. V registračnom formulári Dodávateľ pravdivo vyplní požadované údaje.

b) Dodávateľ označením políčka potvrdí, že sa oboznámil a súhlasí so všeobecnými podmienkami. Ďalej označením políčka potvrdí, že si záväzne objednáva vybrané služby.   Všeobecné  podmienky sa Dodávateľovi zobrazia kedykoľvek po kliknutí na položku „Všeobecné obchodné podmienky“, ktorá sa nachádza v spodnej časti internetovej stránky www.nejpoptavka.com .

c)  Dodávateľ si skontroluje správnosť ním vyplnených údajov v registračnom formulári. Ak sú zobrazené údaje nesprávne Dodávateľ nesprávne údaje v registračnom formulári opraví. V prípade, ak Dodávateľ preruší registračný proces v tomto bode, tak  zmluva medzi ním a Prevádzkovateľom nebude uzatvorená. V prípade, ak sú zobrazené údaje správne, Dodávateľ klikne na tlačidlo „Registrovať“.

d) Ak Dodávateľ klikol na tlačidlo „Registrovať“, tak je zmluva medzi ním a Prevádzkovateľom uzatvorená. Následne je na e-mailovú adresu vyplnenú Dodávateľom  v registračnom formulári odoslaná e-mailová správa potvrdzujúca úspešnú registráciu a tým aj vznik zmluvného vzťahu a zálohová faktúru na zaplatenie registračného poplatku, pričom táto e-mailová správa obsahuje okrem všeobecných podmienok, ktoré sú prílohou tejto správy, aj ďalšie informácie a odkaz umožňujúci Dodávateľovi prístup na internetovú stránku www.nejpoptavka.com. 

 

6. Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov. Táto doba trvania zmluvného vzťahu začína plynúť okamihom úspešnej registrácie Dodávateľa, o ktorej zašle Prevádzkovateľ servera Dodávateľovi potvrdenie prostredníctvom emailu. 

7. Objednané  služby za odplatu budú poskytované formou zasielania dopytov z  vybraných oborov na e-mail Dodávateľa, ktorý uviedol pri svojej registrácii. Prehľad zaslaných aktuálnych dopytov bude súčasne prístupný aj na serveri www.nejpoptavka.com  v sekcii konta Dodávateľa, po jeho prihlásení. Dodávateľ bude mať okrem toho po prihlásení sa do systému prístup ku všetkým dopytom nachádzajúcim sa na serveri Prevádzkovateľa.     

8. Prevádzkovateľ začína s poskytovaním služby Dodávateľovi okamihom uzatvorenia zmluvy a zaplatením zálohovej faktúry za objednané služby.

9. Dodávateľ vyjadruje pristúpením k týmto všeobecným podmienkam súhlas so začatím poskytovania služby okamihom uzatvorenia zmluvy a zaplatením zálohovej faktúry za objednané služby.

10. Uplynutím dohodnutej doby 12 mesiacov sa zmluvný vzťah aicky končí, avšak Prevádzkovateľ v primeranej lehote pred uplynutím tejto doby 12 mesiacov vyzve Dodávateľa na predĺženie jeho zmluvného vzťahu (registrácie), spoločne s touto výzvou zašle Prevádzkovateľ predfaktúru na zaplatenie nového registračného poplatku, zaplatením tohto poplatku sa zmluva s Dodávateľom aicky predlžuje o dobu ďalších 12 mesiacov.    Dodávateľ súčasne zaplatením nového registračného poplatku vyjadruje aj svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami.   

 

Článok 5

Cenník poskytovaných služieb a platobné podmienky


1. Cena za poskytovanie služby (registračný poplatok), zasielania overených dopytov s kontaktom z vybraných oborov, ktorých predpokladaná hodnota je určená podľa odhadu zadávateľa dopytu pri jeho zadávaní je 4900 Kč ročne.

2. Cena za poskytnuté služby Dodávateľovi na serveri www.nejpoptavka.com, Prevádzkovateľom ktorá tvorí predmet tejto zmluvy je účtovaná, podľa aktuálneho cenníka platného v čase, uzatvorenia zmluvy pričom táto zmluva je uzatvorená na dobu 12 mesiacov. Cena za poskytnuté služby je uvedená v cenníku poskytovaných služieb, ktorý je súčasťou týchto všeobecných podmienok.

3. Dodávateľ sa zaväzuje Prevádzkovateľovi uhradiť cenu za poskytovanie služby v dobe splatnosti  plnenia. Doba splatnosti plnenia je 7 dní od vystavenia zálohovej faktúry , ktorá je Dodávateľovi zaslaná na jeho e-mailovú adresu po jeho úspešnej registrácii a tým aj vzniku  zmluvného vzťahu . 

4. Prevádzkovateľ doručí účtovný doklad  elektronickou poštou (e-mailom) na adresu, ktorú Dodávateľ uviedol pri registrácii v registračnom formulári. Vyjadrením súhlasu Dodávateľa s týmito všeobecnými podmienkami vyjadruje Dodávateľ aj výslovný súhlas so zasielaním účtovných dokladov elektronickou poštou (e-mailom).

5. Prevádzkovateľ môže na vyžiadanie Dodávateľa, zaslať riadny účtovný doklad na jeho adresu aj poštou. 

6. V prípade oneskorenia platby zo strany Dodávateľa má Prevádzkovateľ nárok na  penále za oneskorené zaplatenie  registračného poplatku podľa uzatvorenej zmluvy  a to vo výške  0,05 % za každý deň omeškania.

  

Článok 6

Odstúpenie od zmluvy

1. Dodávateľ môže od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť  v prípade,že Prevádzkovateľ  poruší podstatným spôsobom svoje povinnosti podľa Zmluvy a to písomnou formou (písomn forma sa považuje za dodržanu,ak sa daný dokument zašle druhej strane prostredníctvom poštového doručovateľa alebo na e-mail adresu druhej strany. Dodávateľ však môže odstúpiť od Zmluvy najskôr po obdrzaní e-mailu od Prevádzkovateľa s potvrdením úspešnej registrácie na serveri Prevádzkovateľa.Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia takéhoto odstúpenia Prevádzkovateľovi a pre odstránenie akýchkoľvek pochybnosti,Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť Dodávateľovi Registračný poplatok v prípade odstúpenia Dodávateľa od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je potrebné zaslať listom na nasledujúcu adresu:

Tredonex s.r.o. Nám.SNP 12, 960 01 Zvolen, Slovenska republika

alebo e-mailom na:  info@nejpoptavka.com

Článok 7

Popis služby


1. Server poskytuje službu zasielania overených dopytov s kontaktom z vybraných oborov na e-mail uvedený pri registrácii Dodávateľa, ktorých predpokladaná hodnota je určená podľa odhadu zadávateľa dopytu pri jeho zadávaní. Každý Dodávateľ si môže pri registrácii na server sám podľa svojich požiadaviek vybrať a objednať obory dopytov (minimálne jeden aby bola registrácia úspešná) a lokality,  z ktorých si chce nechať zasielať dopyt na svoj email.

2. Služba slúži k sprostredkovaniu obchodných dopytov pre registrovaných Dodávateľov. Dopytom sa rozumie Prevádzkovateľom overená odoslaná štruktúrovaná požiadavka od zadávateľa dopytu, s predpokladanou hodnotou podľa odhadu zadávateľa dopytu pri jeho zadávaní. Táto požiadavka je zadávateľom dopytu odoslaná na server s cieľom nájsť vhodného Dodávateľa tovaru a služieb.

3. Služba vykonáva rozosielanie odpovedajúcich dopytov na vybraných registrovaných Dodávateľov prostredníctvom zaslania príslušného overeného dopytu s kontaktom na  email Dodávateľa a sprístupňuje kontakty za účelom naviazania spolupráce a zaobstarania príležitosti pre Dodávateľa uzavrieť zmluvu s určitým obsahom so zadávateľom dopytu .

4. Registráciu môže Dodávateľ vykonať prostredníctvom webového formuláru, dostupného na stránke www.nejpoptavka.com. Súčasťou úspešnej registrácie je aj záväzné objednanie si služieb poskytovaných Prevádzkovateľom. Bez objednania služieb nie je možné úspešne registráciu dokončiť a registrovať sa.   

5. Dodávateľom  budú zasielané  dopyty z vybraných oborov a lokalít priamo na e-mail uvedený pri registrácii ihneď po ich zverejnení. Zasielanie dopytov na e-mail Dodávateľa je spoplatnenou službou, podľa cenníka platného v deň uzavretia zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dodávateľom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmien Cenníka. Platnosť nového Cenníka začína dňom jeho zverejnenia na webovej stránke www.nejpoptavka.com ak nie je v cenníku uvedené inak.

6. Všetky ceny uvedené v Cenníku sú čiastkami, ktoré nezahŕňajú daň z pridanej hodnoty (DPH), pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Sadzba DPH je stanovená podľa platného zákona a je v daňových dokladoch osobitné vyčíslená.

7. Cenu za Služby je Dodávateľ povinný uhradiť Prevádzkovateľovi bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet uvedený v zálohovej faktúre riadne a včas. Zálohovú faktúra je Prevádzkovateľom zvyčajne vystavená po ich úspešnej registrácii a tým aj uzatvorení zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom. Doba splatnosti zálohovej faktúr je 7 dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry, ak v týchto všeobecných podmienkach nie je uvedené inak.

8.  Z realizovaných obchodov neplatí Dodávateľ  Prevádzkovateľovi žiadnu províziu !

9. Súčasťou úspešnej registrácie je aj zaradenie Dodávateľa do katalógu Dodávateľov. Dopyty sú zasielané z vybraných oborov, ktoré je možné behom trvania služby meniť.

10.  Poskytovanie služby je zahájené ihneď po uhradení zálohovej faktúry Dodávateľom a jej trvanie je časovo ohraničené na dobu 12 mesiacov. Pri neuhradení v dobe splatnosti faktúry môžu byť firemné údaje predané tretej strane a to len za účelom vynútenia platby.

11.  Prevádzkovateľ   sa zaväzuje k tomu, že bude vyvíjať maximálne úsilie, na zabezpečenie kvality zaslaných dopytov (rozumie sa pravdivosť a overovanie dopytov zo strany Prevádzkovateľa služby). Overením dopytu sa rozumie telefonický kontakt so zadávateľom dopytu a jeho potvrdenie zadaných kontaktných údajov, vrátane popisu dopytu a predpokladanej hodnoty dopytu podľa odhadu zadávateľa dopytu (vyčerpávajúci popis dopytu je určení znalosťou zákazníka).

 

Článok 8

Pravidlá pre registráciu Dodávateľa

 

1. Týmito pravidlami sa riadi Dodávateľ a odoslaním registrácie s nimi bez výhrad súhlasí.

2. Pri registrácii musí Dodávateľ pravdivo vyplniť registračný formulár. Dodávateľ registráciou súhlasí so spracúvaním, poskytnutím, sprístupnením a zverejnením svojich osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Korešpondencia medzi Dodávateľom a zadávateľom dopytu je považovaná za súkromnú korešpondenciu medzi nimi prostredníctvom služieb portálu www.nejpoptavka.com. Služby sú Dodávateľovi poskytované po úspešnom zavŕšení procesu registrácie a uhradení predfaktúry na účet Prevádzkovateľa  na znak súhlasu s týmito všeobecnými podmienkami.

3. Dodávateľ, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou, je povinný uviesť pri registrácii nasledovné údaje: názov/obchodné meno, adresu miesta podnikania/sídla v tvare ulica súpisné/orientačné číslo, PSČ a obec, región, IČO, telefón a e-mail, fakturačné údaje,  meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefón. Ďalej je povinný vybrať si minimálne 1 obor z dopytov, podľa svojich požiadaviek.

4. Dodávateľ pri registrácii musí riadne a pravdivo vyplniť povinné údaje o sebe (kontaktná osoba) a o svojej firme.

5. Dodávateľ si môže vybrať obory dopytov a lokality z ktorých si chce nechať dopyty zasielať. Tieto obory a lokality si môže neskôr po prihlásení na server www.nejpoptavka.com v sekcii konta Dodávateľa ľubovoľne meniť podľa svojich aktuálnych požiadaviek.  

 

Článok 9

Práva a povinnosti Dodávateľa

1. Dodávateľ súhlasí, že po uskutočnení registrácie sa ním poskytnuté údaje aicky objavia a zverejnia v katalógu dodávateľov na Serveri.

2. Dodávateľ súhlasí s tým, že popis Dodávateľa alebo popis produktu a služieb môže byť Prevádzkovateľom upravený.

3. Dodávateľ sa nesmie registrovať za účelom monitoringu počtu dopytov na Serveri alebo pre iné negatívne účely.

4. Dopyt (informácie o dopyte a informácie v dopyte uvedené) obdržaný na email nesmie Dodávateľ ďalej upravovať, kopírovať, šíriť, vystavovať, zverejňovať, poskytovať, distribuovať, predávať, reprodukovať, licencovať, prevádzať apod. Informácie, ktoré Dodávateľ na email obdrží, slúžia iba k vytvoreniu ponuky pre zadávateľa dopytu, k zaslaniu ponuky zadávateľovi dopytu a k naviazaniu spolupráce so zadávateľom dopytu.

5. Údaje, ktoré Dodávateľ uvedie, nesmú byť v rozpore s všeobecne platnými právnymi predpismi SR, nesmú porušovať všeobecne platné etické a morálne princípy, nesmú byť v rozpore s dobrými mravmi, nesmú porušovať práva a záujmy tretích osôb a nesmú porušovať a byť v rozpore s oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa Serveru.

6. Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude obdržané dopyty úmyselne zneužívať pre páchanie trestnej činnosti, čím by mohol poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si v tomto prípade vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia deaktivovať všetky služby bez nároku na vrátenie peňažných prostriedkov. Prevádzkovateľ je pripravený spolupracovať v takýchto prípadoch s príslušnými štátnymi orgánmi a poskytnúť im všetky požadované informácie vrátane údajov poskytnutých Dodávateľom.

7. Dodávateľ sa zaväzuje neodkladne informovať prevádzkovateľa o akomkoľvek zneužití, alebo podozrení zo zneužitia svojho konta, prípadne schránky.

8. Dodávateľ uskutočnením registrácie dáva svoj súhlas s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený používať ním poskytnuté údaje na marketingové účely.

 

Článok 10

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 

1. Prevádzkovateľ vyvinie úsilie na zamedzenie rozposielania nepravdivých dopytov. Prevádzkovateľ však nenesie zodpovednosť za správnosť a pravdivosť dopytov, ktoré sú rozosielané Dodávateľom na email.

2.  Prevádzkovateľ vyvinie snahu o čo najväčšiu  možnú  funkčnosť systému portálu, bezchybnosť prevádzky a zabezpečenie systému.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený nezverejniť na Serveri údaje Dodávateľa, odmietnuť alebo zrušiť registráciu Dodávateľa, ktorý:

a) úmyselne uvádza nepravdivé údaje o sebe alebo o svojej firme
b) uskutočňuje registráciu účelovo, najmä sleduje možnosť získania informácií o dopytujúcich, pre monitoring počtu dopytov alebo pre iné negatívne účely
c) nespĺňa podmienky, hlavne pravidlá pre registráciu Dodávateľa a nedodržiava práva a povinností Dodávateľa
d) by mohol poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa

4. Prevádzkovateľ je oprávnený údaje uvedené Dodávateľom pri registrácii a potom aj v editácii po prihlásení zverejniť na Serveri. Prevádzkovateľ má právo zasielať na e-mailovú adresu Dodávateľa správy obsahujúce informácie o iných službách ako aj novinkách, ktoré prevádzkovateľ ponúka.

5. Prevádzkovateľ služby nezaručuje:

a) platnosť a pravdivosť informácií v dopyte,
b) získanie danej zákazky a nadviazanie obchodnej spolupráce so zadávateľom dopytu,

6. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nepreberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Dodávateľovi  z nasledovných dôvodov:
a) prípadnou nefunkčnosťou, alebo úplnou či čiastočnou nedostupnosťou služby, či siete  Internet,
b) prípadným nedoručením, doručením, neodoslaním, odoslaním dopytu alebo ponuky,
c) nedostupnosťou internetovej stránky www.nejpoptavka.com,
d) inou príčinou, alebo následkom používania služby.

7. Prevádzkovateľ nezaručuje správnosť a spoľahlivosť informácii, stratu dát prenášaných prostredníctvom siete internet. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby získajú prístup k údajom jednotlivých Dodávateľov alebo k ich kontu a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám. Dodávateľ týmto prehlasuje, že si je v tejto súvislosti vedomý rizík, príp. škôd pre neho vyplývajúcich z vyššie uvedených neoprávnených zásahov tretích osôb a berie na vedomie, že  po obdŕžaní e-mailu so svojím prihlasovacím menom heslom po úspešnej registrácii a uhradení predfaktúry zodpovedá za prístup na svoje konto a má možnosť zmeniť si prihlasovacie údaje.  

8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť službu portálu ako aj všeobecné podmienky registrácie a používania služieb, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia Dodávateľov. Zmena všeobecných podmienok je platná a účinná a pre Dodávateľa záväzná dňom ich zverejnenia na webovej stránke www.nejpoptavka.com, o zmene bude Prevádzkovateľ informovať Dodávateľa prostredníctvom informačného mailu. Ak bude Dodávateľ pokračovať v používaní služieb portálu www.nejpoptavka.com aj po informovaní o vykonaní týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami bez výhrad súhlasí.

9. Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať  na e-mail Dodávateľa dopyty z oborov vybraných Dodávateľom pri registrácií. Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať na email Dodávateľa správy s novinkami Serveru alebo Prevádzkovateľa, s reklamným obsahom alebo ponukou tretích strán.

10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu odmietnuť, neprijať alebo zmazať ktorýkoľvek dopyt pridaný zadávateľom dopytu, najmä však vtedy ak odporuje dobrým mravom alebo všeobecne záväzným právnym predpisom.

 

Článok 11

Reklamácie

 

1.  Ak sa vyskytne problém ohľadom poskytnutých služieb, je možné tieto dodané služby reklamovať. Pre reklamáciu je potrebné kontaktovať nás priamo na e-mailovej adrese reklamacie@nejpoptavka.com s predmetom správy „Reklamácia“. Požiadavka na reklamáciu je preverená do 30 pracovných dní a Dodávateľovi zaslaná odpoveď. Ak je dôvod reklamácie potvrdený ako oprávnený, Dodávateľ má právo žiadať o jeho odstránenie čo v najkratšom možnom čase, prípadne po dohode z Dodávateľom postupovať iným spôsobom.

2.  Otázky, podnety a prípadné žiadosti o zrušenie týkajúce sa služieb serveru www.nejpoptavka.com alebo týchto všeobecných podmienok môžu Dodávatelia  zasielať na adresu info@nejpoptavka.com .

Informujeme Vás že akékoľvek svoje práva a nároky si možete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho online riešenia sporu,ktoré zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesta riešenia sporov online -RSO.Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredíctvom európskej platformy-RSO.Platformu riešenia sporov online RSO najdete na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
Cez Alternatívne riešenie sporov bude Vaša žiadost Vybavena do 90dni.V prípade akýchkolvek problémov nás kontaktujte na info@nejpoptavka.com

                                                                            Článok 12

Ochrana osobných údajov


Prevádzkovateľ služby zhromažďuje podľa zákona 18/2018 Z.z so súhlasom Dodávateľa alebo Zadávateľa dopytov jeho osobné údaje v písomnej elektronickej či e-mailovej forme, predovšetkým meno a priezvisko, adresu, kontaktné údaje a názov spoločnosti. Dodávateľ a Zadávateľ ďalej súhlasí s tým, že poskytnuté údaje sú zverejnené v katalógoch prevádzkovaných firmou Tredonex s.r.o. Vyššie uvedené údaje slúžia pre sprostredkovanie obchodných dopytov, dopytov od verejných subjektov a verejných zákaziek medzi Dodávateľelom a Zadávateľom dopytov.

Prevádzkovateľ služby má právo zasielať Dodávateľovi a Zadávateľovi v elektronickej podobe,mailom, prostredníctvom SMS a telefonicky obchodné informácie s novinkami, akčnými ponukami, inzerciou, a pod. Dodávateľ a Zadávateľ má právo odhlásiť sa zo zasielania obchodných informácií a to telefonicky,písomne alebo emailom na kontakty aktuálne uvedené na stránke www.najdopyt.sk

Po vypršaní platnosti registrácie dodávateľa a platnosti dopytu zadávateľa v systéme www.nejpoptavka.com má Prevádzkovateľ právo uchovávať jeho kontaktné údaje pre svoje interné potreby,po dobu 5 rokov pokiaľ Dodávateľ a Zadávateľ nepožiada o ich vymazanie.

Prevádzkovateľ služby poskytuje osobné údaje Dodávateľa a Zádávateľa len za účelom sprostredkovania obchodných dopytov.

Uchované osobné údaje môže Dodávateľ alebo Zadávateľ kedykoľvek zmeniť vo svojom konte alebo prostredníctvom uvedených kontaktov na stránke.

 

Viac informácií k ochrane osobných údajov nájdete TU

Článok 13

Záverečné ustanovenia

 

1. Tieto všeobecné podmienky  nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením, ak v nich nie je uvedené inak

2.  Prevádzkovateľ informuje Dodávateľa prostredníctvom e-mailu o zmene všeobecných podmienok. Každý Dodávateľ má právo a možnosť odmietnuť akúkoľvek zmenu v týchto všeobecných podmienkach tým, že na email info@nejpoptavka.com bezodkladne po informovaní o zmene týchto všeobecných podmienok pošle žiadosť o zmazanie svojej firmy z databázy Serveru, kde do obsahu správy uvedie svoje IČO, Názov firmy a Heslo od účtu na Serveri pre prihlásenie a do predmetu správy uvedie text "Odmietnutie zmeny podmienok pre Dodávateľa". Prevádzkovateľ vybaví túto žiadosť Dodávateľa tak, že do 30 dní od obdržania e-mailu vymaže daného Dodávateľa zo Serveru. Ak sa Dodávateľ nebude pri odmietnutí zmeny týchto podmienok riadiť predchádzajúcimi podmienkami, má sa za to, že Dodávateľ s týmito podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. V prípade poskytnutia osobných údajov bude Prevádzkovateľ s nimi nakladať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

4. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto všeobecných podmienok stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných, neúčinných a nevykonateľných ustanovení sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

5. Vzťahy neupravené v týchto všeobecných podmienkach sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej Republiky.

6. Vyjadrením súhlasu Dodávateľa s týmito všeobecnými podmienkami vyjadruje Dodávateľ v súlade s § 262 zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) aj výslovný súhlas s voľbou právneho režimu podľa Obchodného zákonníka pre vzťahy vznikajúce medzi Dodávateľom a Prevádzkovateľom.

 7.Dodávateľ a Prevádzkovateľ sa dohodli,že v prípade sporov,ktoré medzi nimi vznikli alebo v budúcnosti vzniknú zo Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou,budú rozhodované v rozhodcovskom konaní v písomnej forme v zmysle zákona č.244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní jediným nezávislým rozhodcom Stáleho rozhodcovského súdu Opifer lucrum s.r.o., IČO: 47 689 595,podľa Rokovacieho poriadku tohto Stáleho rozhodcovského súdu.Dodávateľ a Prevádzkovateľ sa rozhodnutiu vydaného v rozhodcovskom konaní podriadia s tým,že takéto rozhodnutie bude pre nich konečné a záväzné.

8. Platnosť a účinnosť týchto všeobecných podmienok začína dňa 25.5.2018

Vo Zvolene 25.5.2018